OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH“) regulują stosunki między kupującym a sprzedawcą przy sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym www.gettik.com i podlegają obowiązującemu prawu Republiki Słowackiej.

 

Definicje

SPRZEDAWCA

GETTIK Europe Ltd., s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratysława, REGON: 46637052, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I. 80920/B i wyłączny dystrybutor marki GETTIK w Europie. Więcej informacji na temat sprzedawcy można znaleźć w sekcji „Kontakty“.

 

KUPUJĄCY

 1. Kupującym to konsument lub przedsiębiorca, który kupując w sklepie internetowym www.gettik. Com nawiązuje wiążącą relację ze sprzedawcą.
 2. Konsument jest osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy kupna nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej ani w zakresie samodzielnego wykonywania swojego zawodu.
 3. Konsument jest zobowiązany do podania sprzedawcy danych kontaktowych niezbędnych do sprawnego przetwarzania zamówienia lub danych, które chce posiadać w dokumentach zakupu.
 4. Stosunki prawne między sprzedawcą a konsumentem, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OWH, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr. 40/1964, Kodeks cywilny, ustawa nr. 634/1992, W sprawie ochrony konsumenta, jak również powiązanych przepisów, wszystkie z późniejszymi zmianami.
 5. Przedsiębiorca oznacza (1) osobę zarejestrowaną w rejestrze handlowym (w szczególności spółki handlowe), (2) osobę, która prowadzi działalność na podstawie licencji handlowej, (3) osobę, która prowadzi działalność na podstawie licencji innej niż licencja handlowa, lub (4) osoba, która prowadzi produkcję rolną i jest zarejestrowana zgodnie ze szczegółowymi przepisami.
 6. Stosunki prawne między sprzedającym a kupującym, który jest przedsiębiorcą, które nie są wyraźnie uregulowane w niniejszych OWH lub w umowie między sprzedającym a kupującym, podlegają odpowiednim przepisom ustawy nr. 513/1991, Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami, a także powiązane przepisy.
 7. Kupujący jest świadomy, że zakup towarów z oferty sprzedającego nie daje mu żadnych praw do używania zarejestrowanej marki, nazwy handlowej, logo lub patentu sprzedającego, chyba że w konkretnym przypadku uzgodniono inaczej.

 

Umowa kupna

 1.  Umowa kupna jest tworzona przez wysłanie zamówienia do kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego www.gettik.com. Potwierdzenie otrzymania zamówienia jest generowane automatycznie przez email, ma charakter informacyjny i nie ma wpływu na tworzenie umowy kupna. Powstała umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana tylko za zgodą stron lub z powodów określonych przez prawo Słowacji.
 2. Relacje i wszelkie spory, które mogą wynikać na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Słowackiej.
 3. Umowa zawierana jest w języku słowackim.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się zarchiwizować umowę zakupu w celu jej pomyślnego wykonania i nie udostępnia tej umowy osobom trzecim. Kroki prowadzące do zawarcia są wyraźnie określone w niniejszych OWH, a kupujący ma prawo zapoznać się z nimi przed wysłaniem zamówienia. Publikując na stronie internetowej www.gettik.com, sprzedawca zezwala na kopiowanie niniejszych OWH przez kupującego.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1.  Wypełniając i wysyłając dane wymagane przez system sklepu internetowego www.gettik.com, kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zmienione ustawą nr. 52/1998, W sprawie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się wykorzystywać dane przekazane przez kupującego wyłącznie do celów związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z umowy kupna. Dane te nie będą już udostępniane stronom trzecim ani w inny sposób wykorzystywane komercyjnie, a kupujący zobowiązuje się do odpowiedniej ochrony danych osobowych kupujących, aby nie mogły zostać niewłaściwie wykorzystane przez osoby nieupoważnione.
 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawienia, w tym innych praw do tych danych.

 

Ceny towaru

 1.  Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT, wszystkie ceny są umowne i wymienione, w tym z stawką VAT. Cena towaru ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar kupującemu w cenie obowiązującej w momencie zamawiania towaru.
 2. Ceny nie obejmują kosztów konsultacji, transportu ani innych kosztów, chyba że podano to w opisie produktu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów bez uprzedniego powiadomienia.

 

Warunki płatności

 1. W sklepie internetowym gettik.com można stosować następujące formy płatności
  Płatność za pobraniem– płatność przy odbiorze towaru od kuriera
  Przelew bankowy– klient przekazuje płatność na konto sprzedawcy

Kartą płatniczą – bezpośrednio na stronie internetowej, natychmiast po zamówieniu towarów za pośrednictwem bramy płatności comgate

 1. W przypadku płatności przelewem kupujący jest zobowiązany do wpisania numeru zamówienia jako symbolu zmiennego w celu szybszego przetwarzania zamówienia i dopasowania płatności.
 2. Po zaksięgowaniu kwoty za towar na koncie sprzedawcy, w tym opłaty za wysyłkę, sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar do klienta na adres wskazany w zamówieniu, jeżeli zamówienie nie zostało zapłacone za pobraniem.
 3. Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty przez kupującego. Do momentu przeniesienia własności ze sprzedającego na kupującego, który posiada produkty i usługi w posiadaniu, kupujący ma wszystkie obowiązki powiernika i jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania produktów i usług na własny koszt i oznacza ich w taki sposób, aby można je było zidentyfikować jako towary sprzedawcy we wszystkich okolicznościach.

 

Warunki dostarczenia

 1. Termin dostawy należy od rodzaju zamówionego towaru, standardowy czas dostawy wynosi 2-14 dni roboczych. Towar w magazynie wysyłany jest natychmiast. W przypadku towarów, których nie ma na magazynie, termin dostawy może zostać przedłużony, o czym sprzedawca jest zobowiązany poinformować kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się do skrócenia czasu dostawy towaru do minimum.
 2. W przypadku zamawiania towarów oznaczonych „Dostępność: obecnie wyprzedane“, sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować z kupującym w sprawie możliwego terminu dostawy takich towarów.
 3. W przypadku niemożności dotrzymania terminu dostawy sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować kupującego. Jeżeli nie dojdzie do późniejszej umowy między sprzedawcą a kupującym w sprawie dostawy towarów w okresie o tej samej jakości i cenie lub w sprawie innych usług zastępczych, sprzedawca zobowiązuje się zwrócić kupującemu zapłaconą cenę lub zaliczkę w ciągu 7 dni.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za towar do momentu przejęcia go przez kupującego. Za przyjęcie przez kupującego uważa się czas, w którym sprzedawca zezwala kupującemu, jego przedstawicielowi lub przewoźnikowi na fizyczną sprzedaż towarów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione dostarczenie towaru spowodowane pocztą lub kurierem. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez kuriera odpowiedzialność przechodzi na sprzedawcę.
 6. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania przesyłki w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń jej zawartości. W przypadku oczywistego uszkodzenia przesyłki kupujący ma prawo ją odrzucić. W przypadku uszkodzenia lub innych nieprawidłości po otrzymaniu przysyłki klient jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze sprzedawcą.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wypełniając zobowiązania sprzedającego, podane daty dostawy są orientacyjne.
 8. Ryzyko uszkodzenia produktów przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru przez kupującego lub jego przedstawiciela.

 

Wysyłka i pakowanie

 1.  Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy spedycyjnej (kuriera) na terenie całej UE według uznania kupującego. Cena za wysyłkę jest płacona przez kupującego w ramach zamówienia zgodnie z aktualnymi cenami, które są wymienione w koszyku.
 2. Podczas transportu towary są bezpiecznie pakowane w pudełko. Przy odbiorze towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności fizycznej i kompletności przesyłki oraz potwierdzenia ich w liście przewozowym. Wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące szkód ilościowych i fizycznych nie będą akceptowane.
 3. Zgodnie z postanowieniem § 13 sekcji 1) ustawy nr. 108/2000, w sprawie ochrony konsumenta w sprzedaży od drzwi do drzwi i sprzedaży wysyłkowej, z późniejszymi zmianami (ustawa nr. 118/2006), kupujący zgadza się przedłużyć czas dostawy, jeśli tego wymaga produkcja zamówionych towarów lub inne okoliczności.

 

Anulowanie zamówienia

 1.  Kupujący ma możliwość anulowania zamówienia telefonicznie lub emailem na adresie [email protected], jeśli wysyłka zamówionego towaru nie została jeszcze zrealizowana.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części, jeżeli:
  – ze względów technicznych nie jest możliwe dostarczenie towaru w wymaganym terminie
  – towary nie są już produkowane ani dostarczane
  – nastąpiła znacząca zmiana ceny towaru przez dostawcę
 3. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już cenę zamówienia (faktura zaliczkowa) lub jej część i nie ma umowy między sprzedającym a kupującym na dostarczenie innych towarów o tej samej jakości i cenie lub innych alternatywnych właściwościach, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kupującemu w ciągu 7 dni podać cenę zapłaconą za towar lub zaliczkę.

 

Odejście od umowy

Odstąpienie od umowy przez kupującego – konsumenta
1.    Zgodnie z postanowieniami §12 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży bezpośredniej i wysyłce (ustawa nr. 108/2000) kupujący ma prawo odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny w ciągu 60 dni roboczych od daty otrzymania towaru.
2.    Jeżeli towary zostały wykonane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami kupującego lub towary zostały wykonane na zamówienie, nie można odstąpić od umowy.
3.    Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar na własny koszt na adres sprzedającego, kompletny, w oryginalnym opakowaniu, z pełną dokumentacją, nieuszkodzony i czysty, w miarę możliwości w stanie i wartości, w jakiej otrzymał towar. W przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących odstąpienia od umowy sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia ceny o odpowiednią kwotę. Pieniądze zostaną zwrócone kupującemu w ciągu 15 dni od daty skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego.
4.    Aby przyspieszyć proces odstąpienia od umowy, zalecamy kupującemu dostarczenie towaru na adres sprzedawcy wraz z dołączonym listem przewodnim z możliwym powodem dostąpienia od umowy zakupu (nie jest to warunek), z numerem dokumentu zakupu i numerem rachunku bankowego lub informacje tym, czy zwrot powinien być wypłacony gotówką, czekiem czy wypłacony w celu dalszego zakupu.
5.    Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt, że w przypadku dostarczenia prezentów wraz z towarem umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeżeli konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 ustawy nr. 108/2000, umowa podarunkowa traci moc, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu prezentów dostarczonych w związku ze zwracanym towarem.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy kupującemu zostanie wystawiona nota kredytowa.

Odstąpienie od umowy przez kupującego – przedsiębiorcę

 1.  Kupujący – przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy kupna i może zostać zaoferowane zastępcze odstąpienie od umowy kupna w zależności od stanu zwracanego towaru, utraconej gwarancji i aktualnej ceny zwracanego towaru. Stan towaru ocenia sprzedawca. W przypadku braku porozumienia na warunkach akceptowanych przez obie strony, towary zostaną zwrócone na koszt sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia kupującego wszelkimi poniesionym dodatkowymi kosztami.
 2.  W przypadku odstąpienia od umowy kupującemu zostanie wystawiona nota kredytowa.

 

Warunki gwarancji

 1.  Warunki gwarancji na towary podlegają Procedurze reklamacyjnej sprzedawcy i obowiązującym przepisom prawnym Republiki Słowackiej.
 2. Dokument zakupu służy jako karta gwarancyjna.

 

Przepisy końcowe

 1.  Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www.gettik.com w dniu 01.06.2020. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWH bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień umowy, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego za utracone zyski, utracone możliwości lub inne pośrednie lub wynikowe straty wynikające z zaniedbania, naruszenia umowy lub w inny sposób.
 3. W przypadku gdy właściwe organy Republiki Słowackiej wykażą, że niektóre postanowienia niniejszych warunków są nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, ważność i wykonalność pozostałych postanowień i pozostałych części odpowiedniego postanowienia pozostają nienaruszone.
 4. Stosunki prawne i warunki, które nie są tu wyraźnie uregulowane, a także wszelkie spory wynikające z nieprzestrzegania tych warunków, regulują odpowiednie przepisy kodeksu handlowego lub cywilnego.
 5. Wysyłając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na zapoznanie się z niniejszymi OWH, jest świadomy wynikających z nich praw i obowiązków i bezwarunkowo się z nimi zgadza.
  Za spółkę GETTIK Europe Ltd., s.r.o. zatwierdził Ing. Milan Sanitra, dyrektor zarządzający.

 

0
  0
  Twój wózek
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Apply Coupon